فیلم هزار و یک شب بلدیه- جشنواره سینما حقیقت

نقد فیلم هزار و یک شب بلدیه – هفدهمین جشنواره سینما حقیقت

در مستند هزار و یک شب بلدیه کیفیت و چگونگی شهرسازی در بافت قدیم شهر یزد، انگار که پر از «قصه» است و از همین روست که کارگردان، عنوان استعاری «هزار و یک شب بلدیه»...

ادامه مطلب