صابئین

صابئین

شماره محصول:3047
توضیحات

تمدن های بزرگ از دامن ادیان الهی متولد شده اند. حاصل تعامل و آمیختگی تمدن های مذکور را می توان در تار و پد بافت و ساختار دنیای امروز به وضوح مشاهده کرد.

تمدن ایران با تمام گستردگی و قدمت، یکی از مهمترین عرصه های  تجلی داد و ستد های فرهنگی  و گفت و گو شنودهای تمدنی و از همه مهمترهمزیستی  صلح آمیز ادیان است.

به طوری که علمای تاریخ، ایران را سرزمین همزیستی ادیان الهی نامیده اند.

کتابی که ارائه می شود«صابئین ایران» جلد اول از مجموعه «ایران سرزمین ادیان» است که امیدواریم در بازشناسی نقش تمدن  ساز ادیان و معرفی صابئین، برای نخستین بار، در جهان مفید باشد.