زیرا که می وزد (پیتر سلیمانی پور)

زیرا که می وزد (پیتر سلیمانی پور)

شماره محصول:3064
توضیحات

پیتر سلیمانی پور

ساکسفون های باریتون، تنور، آلتو و سوپرانو، کلارینت باس، صداهای ضبط شده، پردازش زنده ی صوتی.

زیرا که می وزد:

  • زیرا که می وزد (بخش 1)  6:05
  • پایانه (آغازگه) 8:42
  • در آمیخته 1:27
  • صدای آفتاب 22:31
  • بخیر 1:12
  • پیش از آنکه بگویم 9:02
  • آیا درختان می دانند؟ 4:57
  • زیرا که می وزد...(بخش 2)  7:36