The Scene-هاشور

Iran |

subtitles: No Subtitle

این اثر در قالب سفرنامه تنظیم شده است.صحنه شهری است در استان کرمانشاه،واقع شده در غرب ایران. مردم این منطقه مدت زمان طولانی است که به نواختن ساز تنبور و آیین های درویش مسلکانه خو گرفته اند.
در این سفرنامه بیننده شاهد دیدی دقیق تر و متفاوت بین مردم و آیین های این شهر خواهد بود.

 

Producer:

Mahziar Arjmandnia

Director:

Mahziar Arjmandnia

Researcher:

Mahziar Arjmandnia, Mahziar Arjmandnia

Camera Man:

Mahziar Arjmandnia

Editor:

Reza Momenzadeh

Comments

Sign in for send comment!