166536 ساعت

 حلـــما و نقاشــی اش، یکصـــد و شصـــت و شــش هــزار و پــانصـــد و ســی و شــش ســـاعــت اســت کــه جــا مــانــده انــد...           جوایز:  برنده دیپلم افتخار فستیوال فیلم کوتاه 72 ساعت هامبورگ

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز