یاد من باشد

یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد.

دسته بندی در هاشور

روشنایی

روشنایی

شکستن

شکستن

پایپ

پایپ