گورمردها

گورمردها، داستانی راجب گورستانی قدیمی که تنها روضه خوان این گورستان پیرمردی می باشد، ورود روضه خوانی جوان و خوش صدا آرامش پیرمرد را برهم می زند.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی