کاور

کاور، جنازه احمد، کارگر ساده روستایی، ناگهان زنده میشود و از مرگ نجات پیدا میکند .اما او این بار نمی خواهد به زندگی قبلی اش برگردد.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی