کاج

علی یک زمین بایر را به تجاری تغییر کاربری داده است،ولی شرکت نمی تواند حق الزحمه او را پرداخت کند.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز