چندش

چندش، دیگه نه اسمت اینه نه شغلت ...از الان به بعد دیگه خودت نیستی. یکی دیگه ای ...حواست باشه سوتی ندی پولو زدیم به جیب

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی