چنج

چنج، ملیحه شوهرش فوت کرده و نمی تواند از پس خرج بچه شیرخوار و زندگی خود برآید و برای اینکه حضانت بچه را از او نگیرند باید با برادر شوهرش ازدواج کند که روز عقد باعث برملا شدن رازهایی شخصی از زندگی ملیحه می شویم...

دسته بندی در هاشور

تبرئه

تبرئه

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها