چمدان خیس

زنی از میان آوارگان سوری در راه گذشتن از دریای مدیترانه قایقشان غرق شده، کودکش را از دست می‌دهد. اکنون با چمدانی در دست، میان برگشتن به سرزمینش و رفتن به اروپا، راه سومی انتخاب می‌کند.

دسته بندی در هاشور

تبرئه

تبرئه

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها