چله نشین

چله نشین، مردی پس از فوت همدمش روزها را برای پیوستن به او سپری می کند.

دسته بندی در هاشور

تبرئه

تبرئه

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها