پولوس

سه سارق بانک پس از سرقت، یکی از مشتری های بانک را برای دور نگه داشتن پلیس از خود گروگان می گیرند اما این گروگان سهم خودش را از پول های سرقت شده می خواهد.

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد