پسرم مرده

پسر سلطان مرده است، کسی صدای او را نمی شنود، میخواهند اسبش را هم از دستش در آورند.

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد