پرگار

داستان یک پیرمرد است که تنها همدم این پیرمرد، پیرزنی است که هر روز صبح مجاور خانه او به تماشای پرندگان مینشیند.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز