پانیک

پانيك داستان روزمره گى انسان مدرن است كه در الگويى تكرارشونده به تصوير مى آيد.

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد