ورمر، فرای زمان

این مستند زندگی و کار یوهان ورمیر را بررسی می‌کند. ژان پیر کوته در این مستند نه تنها به کار او، بلکه به زندگی خانوادگی‌اش نیز می‌پردازد.          

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز