هیولا

هیولا، بهنام مردی است که داخل تونل وحشت شهربازی کار می کند، کار او ترساندن مردم است. او برای پول عمل جراحی صورتش نیاز به این کار دارد اما مردم در داخل تونل به او می خندند و او در کارش موفق نیست در حالی که صورت او در واقعیت ترسناک است.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی