هستی

هستی، داستان درباره دختربچه ای است که در کوچه با دوستان خود مشغول بازی قایم باشک است، برای پنهان شدن سر از اتاقی در می آورد که جسد مادرش که چند ساعت قبل در اثر سرطان فوت کرده است. وی زیر پتوی مادرش پنهان می شود و گمان می کند مادرش خواب است. باقی داستان ما از زیر پتو با دختر همراه هستیم. مادربزرگ و پدرش وارد می شوند و صحبت هایی درباره مرگ مادر می کنند و از همین جا این بچه با مرگ مادرش درگیر می شود. در انتهای فیلم وقتی دارند روی دست جسد را در کوچه می برند بچه ها هستی را صدا می زنند که برای بازی برود اما او واکنشی نشان نمی دهد و به یک خلسه فلسفی وارد شده است.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی