نقاب

مردی به زوج جوانی کمک میکند تا ماشین قدیمی خود را بفروشند. معامله انجام میشود. اما مشخص میشود که فروشنده ها نقش بازی کرده اند و نه تنها زن و شوهر نیستند بلکه ماشین نیز به آنها تعلق نداشته. اما این پایان ماجرا نیست...

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی