نفس های آخر

قبضه کردن بازار کفش ایران توسط کالاهای بی کیفیت چبنی و دامن زدن به قاچاق کالا و ورشکستگی تولیدکنندگان کفش داخلی.          

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد