نسبت خونی

نسبت خونی، پدری امیدوار در تلاش نجات جان فرزندش می باشد. تنها راه وی خانوادست. درواقع داستان نسبت ها را بهانه ای برای نیت خیر خواهانه ی پدر قرار می دهد. سیر فیلمنامه به شکل کلاسیک پیش می رود و کم کم گره اصلی را نشان می دهد.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی