مردی که اینجا نبود

مردی که اینجا نبود، داستان مردی زخم خورده که در روزگاری تاریک و سرد که جز آتش انتقام همه چیز یخ زده مردی زخم خورده می رود تا پس از سی سال خودش را می یابد.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی