مانع بسته شدن در نشوید

مانع بسته شدن در نشوید، معلمی روستایی جهت تدریس به هنرستانی در روستای دیگر می‌رود. مدیر مدرسه از او می‌خواهد که ریاضی هم در کنار ادبیات تدریس کند. در روز اول تدریس با بی‌توجهی و بی‌ادبی شاگردان کلاس مواجه می‌شود و...

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی