قصه های تکراری

فرشته همسر مهدی جشن تولدی برای شوهرش گرفته است و  همه ی دوستانشان را دعوت کرده و قرار است مهدی سوپرایز بشود، زندگی مهمان هایی که دعوت هستند را میبینیم و در آخر زندگی اولین زن و شوهر را و برنامه ریزیشان برای رفتن به خونه ی مهدی را میبینیم....          

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز