قبل از تاریکی

قبل از تاریکی، داستان زن مهاجر افغان که به همراه گروهی به صورت قاچاقی قصد خروج از مرز ایران به مقصد ترکیه را دارد اما پول(کرایه) کافی برای خروج بچه خود را ندارد ، بنابراین مجبور می شود بچه را در ساکش قایم کند.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی