قارلی داملار

قارلی داملار، با شروع شدن فصل زمستان مردان جوان یک روستا در اردبیل برای کار به تهران و سایر شهر های گرمسیری می روند، این مهاجرت جوانان آسیبی به زنان و دختران جوان این منطقه وارد کرده است  

دسته بندی در هاشور

تبرئه

تبرئه

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها