فراموشی

فراموشی، مهربانو تلاش می کند تا همه چیز را برای شوهرش که از آلزایمر رنج می برد به ارزش زندگی کردن، مبدل کند.      

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز