فاخته

 جوانی در آستانه‌ی ازدواج متوجه رابطه‌ی نامزدش با شخص دیگر میشود.

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد