عیسی هنوز زنده است

گذری و نظری به زلزله بم از دریچه چشم یک سگ امدادگر.            

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد