عروسی مسلم

مسلم مداح جوانی است که در روز عروسی خود یکی از هم ولایتیش می میرد او مجبور می شود که در مراسم خاک سپاری حاضر شود و...          

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی