طناب

طناب، داستان مردمی است که دچار مشکلاتی هستند و طناب مرگ را بالای سر خود می بینند، شخصیت اصلی انیمیشن که مردی اهل فکر است راه حل دیگری پیدا می کند برای رفع مشکلات پیدا می کند......

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی