شرعی

دختری که پدرش سالهاست در زندان است تلاش میکند تا مادرش را به ملاقات شرعی پدرش ببرد اما مادر به دلیل مختلف راضی به این کار نیست تا اینکه...  

دسته بندی در هاشور

خرمگس

خرمگس

ترجمه افول

ترجمه افول

اس

اس