سینما،نمایشگاه مجهول و داستان ما

داستان تابلویی که از دوران قاجار به دست ما رسیده است و نقاش و داستان تابلو نامشخص است.

دسته بندی در هاشور

تبرئه

تبرئه

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها