سکوت روتکو

کاوشی در مارک روتکو؛ نقاشی که در بوم‌های تاثیر گذار خود از بازنمایی اجتناب می‌کند تا احساسات بنیادی انسان را از طریق رنگ ناب بیان کند.          

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز