سنگواره

ماجرای یک شکارچی است که هنگام شکار دچار حادثه شده و در شرایط دشواری قرار می گیرد و در یک قدمی مرگ است.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز