زمان

زمان تصمیم گیرنده تمام اتفاق های دنیا، مسیر زندگی به دست هنرمند یک انسان ساخته می شود. هدف مشخص است راه را تو می سازی. چرخ فلک در دستان توست.

دسته بندی در هاشور

روشنایی

روشنایی

شکستن

شکستن

پایپ

پایپ