زرهی

جانبازی از جنگ ایران و عراق، کابوس سقوط خرمشهر را میبیند.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز