روایت محدود بعد از حرکت

«روایت محدود بعد از حرکت» تجربه مونتاژی روایت بدن‌ها است.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز