دیروز را بکش

داستان پسر جوانی است که با قدرت فکری خود کارهایش را انجام می دهد و به هر چه فکر می کند اتفاق می افتد...          

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز