دوچرخه ها پدرها سیگارها

داستان زندگي مردی است که به تازگي تصميم گرفته سيگار را ترک کند، اما وقتي پسرش به همراه دو دوست ديگرش متهم به دزديدن دوچرخه اي مي شوند، ماجرا شکلي تازه پيدا می کند.

دسته بندی در هاشور

تبرئه

تبرئه

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها