دست ها

دست ها یک فیلم شاعرانه و فلسفی است. دست ها حکایت جبر و اختیار مخلوقاتی است که در صحنه روزگار پدیدار می شوند، شماری در جبر و سکونند تا به واسطه دستی شکل گیرند و برخی می کوشند تا شکل دهند.

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد