درون آینه

درون آینه درباره مرد جوانی است که بیماری قلبی دارد و می خواهد برای پیدا شدن یک اهدا کنندۀ قلب دعا کند. اما نمی داند چه دعایی بکند.          

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی