درس‌گفتار هشتم

این سخنرانی تکمله‌ای است بر مقاله‌ی «تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۸) دبستان مکتب پارسی» که در شماره‌ی ۷۶ فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند منتشر شده است. این درس‌گفتار دیباچه‌ای است بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز