درس‌گفتار سوم

این سخنرانی تکمله‌ای است بر مقاله‌ی «تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۳) سرآغاز تکوین تاریخ اندیشه» که در شماره‌ی ۷۱ فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند منتشر شده است. این درس‌گفتار دیباچه‌ای است بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز