درسگفتار «نقاشی سیاسی و سیاست نقاشی» قسمت اول

صحبت محمدرضا ابوالقاسمی درباره‌ی نقاشی‌های دوره‌ی رنسانس در اروپا          

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز