درست مثل یک خواب عمیق

پدر و مادری تنها دخترشان را بیدار میکنند تا از او چیزی بخواهند ولی آنها نمیخواهند دختر متوجه شود که دقیقا چه اتفاقی برای آنها افتاده.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز