دادزن

مردی که جز دادزنی کار دیگری نمی داند،صدایش را از دست می دهد.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز