خواب سنگین پیرمرد

خواب سنگین پیرمرد روایت زندگی پیرمردی است که در دوران سخت و کهولت در پیله تنهایی گرفتار شده و اهل خانه و خانواده او را به حال خود رها کرده اند، تنهایی‌هایی که در نهایت جولانگاهی برای یکه تازی مرگ و جان دادن می‌شود.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی